Termíny a ceník Cambridge zkoušek zde.

First Certificate in English (FCE)

Shrnutí­ nejdůležitější­ch změn:

 • Celkově se délka zkoušky zkracuje o cca 1 hodinu
 • Některé úkoly jsou odstraněny (např. error correction v Use of English, multiple matching v Reading), změněny (u Listening není­ note-taking)
 • Psaní­ nově obsahuje psaní­ emailu, v Part I je sní­žena maximální­ délka dopisu z 180 slov na 150 slov, v Part II u Writing je zjednodušen počet možností­ výběru
 • V ústní­ zkoušce budou otázky k Part II a Part III uvedeny nad obrázkem, který mají­ kandidáti k dispozici (doposud dostali pouze obrázek)

Paper 1 Reading (Test 1 Čtení­): 60 minut

Part 1 Multiple choice (Výběr z možností­)

 • Vzhledem k poměrně velkému množství­ textu a malému množství­ času (pouze 60 minut na celou část Čtení­) je potřeba trénovat předevší­m "skimming"œ (rychlé čtení­, při němž hledáme hlavní­ myšlenky textu a zaměřujeme se přitom často předevší­m na jeho úvodní­ a závěrečnou část) a "scanning"œ (rychlé čtení­, při němž v textu hledáme konkrétní­ údaje a podrobnosti, klí­čová slova nebo fráze).
 • Tento text je doplněn otázkami, u kterých vybí­ráte buď odpověď na otázku nebo správné doplnění­ věty. Na výběr máte vždy ze čtyř možností­.
 • Text i otázky si přečtěte velice pozorně, tato část totiž ověřuje Vaši schopnost dobře porozumět čtenému textu. Při zodpoví­dání­ otázek Vám může pomoci podtrhávání­ těch částí­ textu, které obsahují­ jejich odpovědi.
 • Může se jednat napří­klad i o úryvek z románu, který bude patrně obsahovat slova, která neznáte. Je ale nepravděpodobné, že by byla ověřována znalost zrovna této slovní­ zásoby. Takže zachovejte klid!
 • Otázky jsou seřazeny chronologicky, takže se u každé otázky můžete soustředit jen na jednu část textu. Jedinou výjimkou je poslední­ otázka, která se vztahuje k celému textu.
 • Některé z nabí­zených možností­ sice mohou být pravdivé, ale nejsou odpovědí­ na danou otázku. Některé dokonce obsahují­ stejná slova či fráze, jaké najdete v textu, ale ve skutečnosti nezodpoví­dají­ otázku správně. Otázky na odkazovací­/referenční­ výrazy (např. "it"œ, "this"œ) se mohou vztahovat k části textu, která těmto výrazům předchází­ nebo je následuje. Proto si okolí­ tohoto slova pozorně přečtěte.

Part 2 Gapped text (Text s vynechávkami)

 • V této části dostanete text, z něhož byly vyňaty věty nebo odstavce. Původní­ text je přitom souvislý, myšlenky jsou v něm jasně rozvinuté a může mí­t i časovou posloupnost.
 • Nejprve je důležité porozumět zadanému textu, proto si jej pročtěte společně s odstavcem (0) uvedeným jako pří­klad. Při čtení­ se pokuste zamyslet nad tí­m, co by vynechávky mohly obsahovat.
 • Je důležité se zaměřit na referenční­ výrazy, které odkazují­ k předchozí­mu nebo následují­cí­mu textu, např. slova jako "it"œ, "this"œ nebo časová určení­. Tato slova Vám pomohou poskládat text do jeho původní­ podoby.
 • Při dosazování­ odstavců nebo vět není­ důležité pořadí­, v jakém je přiřazujete. Soustřeďte se předevší­m na informace, které v odstavcí­ch hledáte, než na pořadí­, v jakém je přiřazujete. Nezapomeňte, že zadání­ obsahuje jednu větu nebo odstavec, který nebudete potřebovat.
 • Přestože ve srovnání­ s následují­cí­ částí­ obsahuje toto cvičení­ pouze sedm nebo osm vynechávek, je zde každá správná odpověď ohodnocena dvěma body namí­sto jední­m. Jedná se o poměrně složitý úkol a je potřeba si na něj ponechat dostatek času.
 • Po dosazení­ všech vět nebo odstavců si celý text přečtěte znovu a ujistěte se, že věta či odstavec, který Vám zbyl, se nikam nehodí­.

Part 3 Multiple matching (Přiřazování­ s výběrem z možností­)

 • I zde uplatní­me již zmí­něné metody rychlého čtení­ (skimming"œ a "scanning"œ).
 • Vaší­m úkolem je nají­t v několika nezávislých textech konkrétní­ informace. Nejprve si texty rychle přečtěte, zí­skáte tak představu, odkud byly tyto úryvky vyňaty.
 • Text může být i poměrně dlouhý, ale nemusí­te ho přečí­st slovo od slova. Nejprve si pečlivě přečtěte otázky, abyste věděli, jaké informace máte v textu hledat. Poté použijte metodu "scanning"œ pro vyhledávání­ konkrétní­ch informací­. Vždy si ponechejte nějaký čas na kontrolu Vašich odpovědí­. V této části se Vám tužka bude skutečně hodit, podtrhávejte si s ní­ ty pasáže textu, které obsahují­ odpovědi na zadané otázky. Usnadní­te si tak kontrolu Vašich odpovědí­ po dokončení­ celého cvičení­.
 • Pokud narazí­te na složitější­ otázku, pokračujte dále a vraťte se k ní­ až nakonec. Pokud obdrží­te ví­c než čtyři texty, je pravděpodobné, že k některým otázkám budete mí­t napsat dvě odpovědi. V tom pří­padě je lhostejné jejich pořadí­.

Paper 2 Writing (Test 2 Psaní­): 80 minut

 • Pozorně si přečtěte zadání­ u obou úkolů.
 • Načrtněte si stručnou osnovu nebo alespoň rozvržení­ do odstavců.
 • Pište čitelně a mezi odstavci nechávejte jeden řádek volný.
 • Nepouží­vejte stejnou slovní­ zásobu, která je obsažena v zadání­. Musí­te použí­t svou vlastní­ slovní­ zásobu v maximální­m rozsahu. Zaměřte se na použití­ co nejširší­ škály větných struktur a co nejpestřejší­ slovní­ zásoby.
 • Spodní­ hranice rozsahu textu je 120 slov. Pro plně rozvinutou odpověď ale budete pravděpodobně potřebovat 150 slov. Pro snazší­ počí­tání­ si dopředu zjistěte průměrný počet slov na řádek v ručně psaném textu.
 • V každém pří­padě musí­te dodržet styl odpoví­dají­cí­ zadání­ (formální­, neformální­, atd.) a typu čtenáře. Gramatické a pravopisné chyby opravujte zřetelně.

Part 1 Writing a letter or email (Psaní­ dopisu nebo emailu)

 • Tato část je povinná. Jedná se zde o dopis, který má svůj konkrétní­ účel a na který bude muset jeho adresát reagovat, obvykle formou pí­semné odpovědi.
 • Dopis musí­ vycházet z informací­ uvedených v zadání­. Půjde např. o dopis požadují­cí­ informace o jazykovém kurzu, stí­žnost u cestovní­ kanceláře na neodpoví­dají­cí­ úroveň zájezdu nebo odpověď kamarádovi týkají­cí­ se zařizování­ večí­rku. Může se jednat o dopis formální­ i neformální­.
 • Nezapomeňte zkontrolovat, že Váš dopis pokryl všechny body zmí­něné v zadání­.

Part 2 Choice from writing an article,an essay, a letter, a report, a review, a story (Výběr mezi článkem, esejí­, dopisem, zprávou, nebo, poví­dkou)

 • Zvolte si téma, které je Vám blí­zké. Využijte naplno svou představivost.
 • V pří­padě neformální­ho dopisu nejprve zvažte, komu budete psát a za jakým účelem. Teprve poté se rozhodněte, zda použijete hovorový jazyk či nikoliv. Je možné, že obdrží­te úryvek dopisu, na který máte odpovědět. Tento text Vám zároveň může pomoci při volbě vhodného stylu pro Vaši odpověď.
 • Pokud budete psát poví­dku, Vaše zadání­ bude obsahovat její­ buď úvodní­ nebo závěrečnou větu. Ujistěte se, že se tato věta hodí­ do Vámi napsaného textu.
 • Kompozicí­ se zde mí­ní­ úvaha na dané téma, kde máte zaujmout buď pozitivní­ nebo negativní­ postoj, nebo kde máte vyjádřit svůj vlastní­ názor. Pozorně si přečtěte otázku. Pokud je zaměřena na vaše zkušenosti, nezapomeňte uvést pří­klady. Nezapomeňte, že Vaše úvaha musí­ mí­t logickou strukturu a nesmí­ se jednat pouze o nesouvislý řetězec vět. Snažte se odpovědět na otázku a neodbí­hejte od tématu. Pokud máte v úvaze vyjádřit svůj vlastní­ názor, prezentujte ho jasně a srozumitelně. Čleňte text na odstavce, jejich počet by měl být okolo 3. Použí­vejte vhodné spojovací­ výrazy, ale zároveň byste jich neměli použí­t zbytečně mnoho. Zkontrolujte si pravopis, gramatiku a interpunkci. Použí­vejte spojovací­ výrazy (např. "nevertheless"œ, "furthermore"œ atd.). Ověřte si, že jste skutečně zodpověděli zadanou otázku.
 • Článek není­ totéž co úvaha! Je adresován větší­mu počtu čtenářů a jde o text, který by mohl být otištěn v časopise. Pozorně si přečtěte zadání­ a přemýšlejte, kde by tento článek mohl být otištěn a kdo ho bude čí­st. Podle toho zvolte vhodný styl a vhodnou oblast slovní­ zásoby, aby byl Váš článek zají­mavý pro čtenáře. Nezapomeňte, že zadání­ má dvě části. Zamyslete se na nadpisem. Čerpejte ze své vlastní­ zkušenosti, z toho, co jste viděli v televizi, o čem jste četli atd. Snažte se neopakovat se, obzvláště v použí­vání­ pří­davných jmen.
 • Psaní­ zprávy (report) spočí­vá v prezentování­ informací­ jasným a věcným způsobem. Měla by obsahovat i nějaké návrhy a doporučení­. Nezapomeňte na vhodné použití­ nadpisů. Tématem může být např. nákupní­ centra ve Vašem městě. V tomto pří­padě je důležité zohlednit nejen čtenáře (zadavatele) zprávy, ale také cí­lovou skupinu, na ní­ž má být zpráva zaměřena. Pokud budete psát dopis s žádostí­, nemusí­te psát žádné adresy. Nezapomeňte, že musí­te pokrýt všechny body uvedené v zadání­. Snažte se, aby Vaše sebehodnocení­ vyznělo pozitivně. Měli byste použí­t formální­ styl s odpoví­dají­cí­m úvodem a závěrem.
 • Při zodpoví­dání­ otázky zaměřené na zadanou knihu je důležité vyhnout se popisování­ děje této knihy. Převyprávění­ děje knihy není­ odpovědí­ na zadanou otázku a mohlo by být považováno za irelevantní­ vzhledem k zadané otázce. Otázku si přečtěte velice pozorně a rozhodněte, co přesně se od Vás vyžaduje. Svou odpověď si promyslete, než začnete psát.

Paper 3 Use of English (Test 3 Užití­ jazyka): 45 minut

Part 1 Multiple choice gap-fill mainly testing vocabulary (Doplňování­ vynechávek s výběrem z možností­, zaměřeno hlavně na slovní­ zásobu)

 • Tato část ověřuje rozsah slovní­ zásoby. Text obsahuje celkem patnáct vynechávek a pro každou z nich jsou zde uvedena čtyři slova, z nichž vyberete vždy jen jedno pro doplnění­ jednotlivé vynechávky. Všechna čtyři slova patří­ vždy ke stejnému slovní­mu druhu.
 • Nejdří­ve si přečtěte celý text, než se pokusí­te doplňovat do vynechávek.
 • Každou větu si přečtěte velice pozorně, abyste nevynechali jediné důležité slovo.
 • I když si nebudete jistí­, vždy alespoň tipněte jednu z daných možností­. I pětadvacetiprocentní­ pravděpodobnost úspěchu je lepší­ než nulová.

Part 2 Open gap-fill mainly testing grammar (Volné vynechávky zaměřené hlavně na gramatiku)

 • Nejprve se zamyslete nad tí­m, k jakému slovní­mu druhu vynechané slovo patří­ (podstatné jméno, sloveso, zájmeno, pří­slovce atd.), zda má být v jednotném či množném čí­sle, pří­tomném nebo minulém čase atd.
 • Po doplnění­ slova si ověřte, že toto slovo dává ve větě i v celém textu smysl.
 • Smí­te napsat pouze jedno slovo a nesmí­te použí­t žádný stažený tvar (např. "can"™t"œ). Doplněné slovo musí­ mí­t správný pravopis.
 • V každém pří­padě se pokuste něco doplnit, jakkoliv se Vám zdá vynechávka složitá. Part 3 Word formation (Tvoření­ slov)
 • Pozorně si přečtěte text, abyste věděli, o čem je.
 • Rozhodněte, k jakému slovní­mu druhu vynechané slovo patří­ (podstatné jméno, zájmeno, pří­slovce atd.).
 • Ujistěte se, zda Vámi doplněné slovo dává ve větě smysl. U některých slov je potřeba doplnit např. negativní­ předponu.
 • Zkontrolujte pravopis doplněného slova.

Part 4 Key word transformation (Přeformulování­ vět s použití­m daného slova a se zachování­m významu, zaměřeno hlavně na gramatiku a slovní­ zásobu

 • Každou větu si pozorně přečtěte.
 • Zamyslete se nad tí­m, jakým způsobem se dané slovo běžně uží­vá.
 • Doplňte vynechávku. Papí­r se zadání­m přitom můžete použí­t pro Vaše poznámky či psaní­ "nanečisto"œ.
 • Spočí­tejte si slova, která jste do vynechávky napsali. Nesmí­te použí­t méně než 2 a ví­ce než 5 slov včetně daného (tučně vytištěného) slova. Nezapomeňte, že stažené tvary (např. "don"™t"œ) se počí­tají­ jako 2 slova.
 • Pokud budete převádět větu z činného rodu do trpného nebo naopak, nezapomeňte, že musí­te zachovat čas (gramatický), který je v původní­ větě.
 • Znovu si přečtěte doplněnou větu a zkontrolujte, zda je její­ význam totožný s významem věty původní­.
 • Poté, co zkontrolujete gramatickou správnost nové věty, zaznamenejte Vaši odpověď (pouze slova ve vynechávce) na arch s odpověďmi ("answer sheet"œ).

Paper 4 Listening (Test 4 Poslech): 40 minut

Part 1 Multiple choice (Výběr z možností­)

 • Tato část se skládá z osmi krátkých úryvků. Ke každému z nich patří­ jedna otázka a výběr možných odpovědí­. Tyto otázky se zaměřují­ na různé informace, např. na identitu mluvčí­ho, mí­sto nahrávky, její­ obsah atd.
 • V této části byste měli využí­t každé vteřiny. Pozorně si přečtěte (a zároveň poslecjněte) otázku a podtrhejte si klí­čová slova. V každé pauze před nahrávkou se zamyslete nad tí­m, na co byste se v následují­cí­m úryvku měli soustředit. Po první­m poslechu si označte odpověď, která je podle Vašeho názoru správná.
 • Při druhém poslechu se přesvědčte, že můžete zbývají­cí­ dvě odpovědi s jistotou vyloučit. Pokud neznáte správnou odpověď, zachovejte klid a přejděte k další­ otázce. Na konci poslechového testu budete mí­t čas na převedení­ vašich odpovědí­ na arch s odpověďmi. Pokud nejste schopni nějakou otázku zodpovědět, alespoň si tipněte, máte šanci jedna k třem, že se trefí­te!

Part 2 Sentence completion (Doplňování­ vět)

 • V této části Vás čeká doplňování­ vět – budete muset napsat slovo nebo krátkou frázi.
 • Nahrávku uslyší­te celkem dvakrát. Slova, která máte napsat jsou v tom pořadí­, v jakém je uslyší­te, a je potřeba zapsat je přesně tak, jak je slyší­te. Neztrácejte čas tí­m, že se budete pokoušet "ří­ci totéž jiným způsobem"œ. Pokud se o to budete snažit, je pravděpodobné, že nestihnete následují­cí­ odpověď.
 • Pokud nedokážete zodpovědět jednu otázku, je velice důležité zachovat klid, nahrávku uslyší­te ještě jednou. Náročnou otázku přeskočte a vraťte se k ní­ později.
 • Psát budete pouze jedno, dvě nebo tři slova. Nepokoušejte se odpoví­dat celou větou, nebudete na to mí­t ani čas ani mí­sto.
 • Menší­ pravopisné chyby jsou tolerovány, ale pro jistotu si zkontrolujte pravopis než převedete své odpovědi na arch s odpověďmi ("answer sheet"œ). Vždy se snažte napsat alespoň něco, i když si svou odpovědí­ nejste stoprocentně jistí­.

Part 3 Multiple matching (Přiřazování­ s výběrem z možností­)

 • V tomto cvičení­ uslyší­te pět krátkých úryvků, obvykle monologů, k nimž budete přiřazovat tvrzení­ od A do F. Jedno z těchto šesti tvrzení­ je zde naví­c a nebude přiřazeno k žádnému z úryvků.
 • Jednotlivé úryvky může spojovat stejné téma, zážitek, pocit nebo zaměstnání­.
 • Čas před přehrání­m nahrávky využijte k pečlivému pročtení­ jednotlivých tvrzení­. Přemýšlejte, o čem by tito lidé mohli mluvit.

Part 4 Choosing from 3 possible answers (Výběr ze tří­ možných odpovědí­)

 • Zde na Vás čeká poslech doplněný sedmi otázkami a výběrem možných odpovědí­. Musí­te poslouchat velice pozorně, abyste mohli zvolit správnou odpověď.
 • Během první­ho poslechu si můžete dělat poznámky na papí­r s otázkami.
 • Nezapomeňte po druhém poslechu převést své odpovědi na arch s odpověďmi ("answer sheet"œ).

Paper 5 Speaking (Test 5 Mluvení­): 14 minut

 • Uvolněte se a snažte se být dobře naladěni. Ústní­ zkouška nepotrvá déle než 15 minut.
 • Pokud Vám zadání­ není­ jasné, obraťte se s dotazem na Vašeho zkoušejí­cí­ho.
 • Nebojte se nechat si pár vteřin, abyste si rozmysleli, co chcete ří­ct.

Part 1 The interviewer asks each candidate some questions (Zkoušejí­cí­ pokládá každé/mu kandidátce/ovi otázky)

 • Zkoušejí­cí­ Vás požádá, abyste podali základní­ informace o Vašem životě. Tato část Vám má pomoci se "uvolnit"œ před následují­cí­mi úkoly. Otázky, které Vám zde budou pokládány, se budou týkat Vašeho bydliště, rodiny, studií­ nebo práce, Vašich zálib a plánů do budoucnosti.
 • Snažte se odpovědět co nejpodrobněji, vyvarujete se jednoslovných odpovědí­.

Part 2 Každý/á kandidát/tka hovoří­ ke zkoušejí­cí­mu zhruba 1 minutu

 • Každý kandidát obdrží­ dvě fotografie, o nichž má hovořit po dobu zhruba 1 minuty.
 • Kandidát by se měl snažit oba obrázky porovnat, zaměřit se spí­še na rozdí­ly mezi nimi než na popisování­ každé fotografie zvlášť.
 • Pozorně poslouchejte, zatí­mco Váš partner hovoří­. Zkoušejí­cí­ vás může vyzvat, abyste na promluvu kolegy reagovali.

Part 3 Candidates have to discuss a task together (Kandidáti/tky spolu musí­ diskutovat na zadané téma)

 • Toto je "společný"œ úkol, v němž povedete diskusi s další­m kandidátem a společně dojdete k řešení­ zadaného úkolu.
 • Nicméně je možné se "shodnout na tom, že se neshodnete"œ. Nezapomeňte, že také svému partnerovi musí­te dát možnost mluvit.
 • Neskákejte partnerovi do řeči.

Part 4 Candidates offer opinions relating to the task they have just completed (Kandidáti/tky vyjadřují­ své názory úkol, který právě dokončili/y)

 • Jedná se o tří­strannou komunikaci mezi kandidáty a zkoušejí­cí­m. Trvá 4 minuty a každý kandidát by měl mí­t stejnou možnost promluvit. Jinými slovy, je potřeba prokázat ohleduplnost k ostatní­m účastní­kům komunikace. Zároveň je to pro Vás jedinečná pří­ležitost ukázat, že umí­te rozpoutat diskusi. Takže se chopte iniciativy a předveďte, co ví­te a znáte.

GOOD LUCK WITH YOUR EXAM!

Evropské vzdělávací centrum - logo
Jazyková škola - EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM je akreditovaným centrem Cambridge ESOL - status otevřené centrum. Nabízíme otevřenou podporu, spolupráci a kvalifikaci všem studentům, lektorům a institucím. Díky úzké spolupráci s Cambridge Univerzity Press přinášíme komplexní podporu. Naším závazkem kvalty je flexibilní organizace, cenová vstřícnost a ISO 9001, 14001, 27001.

Jazyková škola EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM – jazykové kurzy

Jazyková škola nabízí jazykové kurzy: angličtina, ancouzština, italština, němčina, ruština a španělština. Nabízíme firemní a individuální výuku, denní pomaturitní studium angličtiny, docházkové kurzy pro děti a teenagery, překladatelskou činnost a tlumočení, jazykové doučování, jazykové zkoušky, Cambridge (angličtina), FCE. Jazykové kurzy jsou harmonizovány s EU. Jazyková škola má 15 multimediálních učeben, jazykovou knihovnu a e-learningový systém angličtina online. Výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny a španělštiny je certifikována dle ISO 9001, 14001, 27001.

Cambridge zkoušky – PET – FCE

Nejvýhodnější Cambridge zkoušky v ČR - KET, PET, FCE, CAE, BEC, YLE, ICFE, ILEC, TKT za bezkonkurenčně výhodné ceny více jak 10 x ročně v písemné a PC podobě!

 
Copyright © 1998 - 2021 EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, s.r.o.